Webdesign R-eBus C&D Nederlandstalige Website Catalogus
     
   
     
    Algemene verkoopsvoorwaarden  
     
 
  Algemeen
 
 
De inhoud van onze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Viva Vino CV of rechthoudende derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viva VIno CV. Een gehele of gedeeltelijke kopie, aanpassing, wijziging, of verspreiding van vernoemde elementen is ten strengst verboden zoniet volgt burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De inhoud van de website wordt ten allen tijde aangepast. Een tijdelijke onbeschikbaarheid, een schade die zou optreden door het gebruik van onze website en mogelijke computerchrashes kunnen niet aanzien worden als de aansprakelijkheid van Viva Vino CV. Links die tot stand komen via deze website behoren niet tot de verantwoordelijkheid van Viva Vino CV noch tot de aansprakelijkheid. Indien de privacy van uw persoonlijke gegevens door links zou geschonden worden is dit niet de aansprakelijkheid van Viva Vino CV. Voor zover wij de mogelijkheid hebben zullen we de privacy van uw gegevens ten volle respecteren en behandelen.

Door een bestelling te plaatsen komt u in onze klanten-gegevensbank en zullen uw gegevens bewaard worden door Viva Vino CV – Verzusteringslaan 20 te 9100 Sint-Niklaas. De gegevens zullen verwerkt en bewaard worden volgens de privacy wet van dec. 1992. U kan steeds deze gegevens opvragen, inkijken en wijzigen. Een e-mail hieromtrent volstaat om u die toelating te verlenen en de gegevens aan te passen indien gewenst.

De persoonlijke gegevens worden enkel om administratieve redenen gebruikt en bij advertising van onze producten in promo of bij speciale acties en aangelegenheden.
 
     
    Prijzen en tarieven  
 
De prijzen op onze website zijn geldig voor zolang zij op de website verschijnen en zolang de voorraad van het product strekt. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transportkosten.
 
     
    Transport-verzendkosten  
 
Elk transport voor een bestelling binnen het Vlaamse landsgedeelte (inclusief het Brusselse gewest) vanaf 500 EUR (inclusief BTW) is gratis.
Voor bestellingen voor minder dan 500 EUR (inclusief BTW) geldt de volgende regel:
  • Binnen de straal van 10 km (heen) van de bestemming (randgemeenten) gratis wanneer de bestelling minimum 250 EUR (inclusief BTW) bedraagt. Anders 20 EUR (inclusief BTW) vaste kost.
  • Tot 50 km (heen) van de bestemming: 20 EUR vaste kost.
  • Vanaf 51 km (heen) tot 100 km (heen) van de bestemming: 25 EUR vaste kost.
  • Vanaf 101 km (heen) vanaf de bestemming: 30 EUR vaste kost.
Voor leveringen buiten België dient u een e-mail te zenden en behandelen wij uw vraag persoonlijk afhankelijk van de grootorde van de bestelling.
 
     
    Leveringen  
 
Bij de levering van de goederen vragen we aan de klant op welk tijdstip best geleverd wordt. In de mate van het mogelijke en volgens onze leveringsplanning zullen wij uw contacteren voor het leveringsmoment . U wordt hier persoonlijk vanop de hoogte gebracht.
 
     
    Afhalingen  
 
Uiteraard kan u de goederen afhalen. Hiervoor dient u telefonisch af te spreken op het nummer 0475441969 en bespreken we het juiste afhaalmoment. U kan dit ook via e-mail. Wij doen er alles aan om "any time any moment" (ook in de weekends) voor u paraat te staan! Wij hopen dat u deze service ten zeerste op prijs stelt.
 
     
    Recht op verzaking en wat bij kurksmaak?  
 
Indien een wijn u niet bevalt na de eerste fles dan kan u de overige wijnen terugbrengen (maximum 60 dagen na aankoop) en kan u voor dezelfde som andere wijnen inruilen. Geopende flessen nemen we nooit terug!

Viva Vino CV zal slechte flessen met een kurksmaak vervangen door nieuwe indien u de fles met slechte kurk terugbrengt met originele kurk en met de bijna volle inhoud van de fles. De fles wordt vervangen door een nieuwe fles van de courante jaargang.

We vervangen nooit flessen die te lang bewaard werden en daardoor overtijds zijn, noch flessen die door oxidatie en slechte bewaring kapot zijn.

Uiteraard nemen we geen flessen van andere handelaars over of terug...
 
     
 
  Betalingen
 
 
De facturen zijn contant betaalbaar op het adres van VIVA VINO CV en in elk geval op het moment van de levering of de afhaling van de goederen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum of op de aangeduide vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met 10% met een minimum van 75 euro. De niet tijdige betaling van één van de facturen maakt bovendien dat alle andere facturen die hun vervaldag nog niet bereikt hebben onmiddellijk opeisbaar worden.

VIVA VINO CV behoudt zich het recht voor contante betaling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen alsook om de uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit te stellen zolang de klant aan dit verzoek niet heeft voldaan, c.q. vervallen openstaande factuurbedragen verschuldigd blijft. In dat laatste geval is VIVA VINO CV van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de verdere uitvoering van diens verbintenissen op te schorten.

De aangeduide prijs is deze geldend op de datum van het aanvaarden van de bestelling. Iedere prijsverhoging na de aanvaarding van de bestelling doch vóór levering en onafhankelijk van de wil van VIVA VINO CV kan steeds worden doorgerekend.

In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de door de opdrachtnemer geleverde goederen eigendom van VIVA VINO CV tot de volledige betaling ervan. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen bepaalbaar en individualiseerbaar te houden, niet te bewerken of te verwerken, zolang hij niet alle verschuldigde bedragen heeft voldaan. De klant stemt ermee in dat in geval van zijn wanbetaling, faillissement of kennelijk onvermogen, VIVA VINO CV op grond van dit beding het recht heeft de geleverde goederen terug te vorderen en te nemen, op welke plaats ze zich ook bevinden.

In geval van insolventie van de klant worden de wederzijdse schulden en schuldvorderingen tussen deze en VIVA VINO CV gecompenseerd. De vordering op het faillissement zal het resultaat zijn van deze schuldvergelijking en/of –verrekening.
 
     
    Voorverkoop  
 
Indien u een jaargang in voorverkoop wil dan geniet u van 10% korting op om het even welke bestelling. De jaargang mag NIET op de website als aan te kopen vermeld staan. U dient per mail of schriftelijk een aanvraag te doen naar de prijs (eventuele wijzigingen kunnen optreden) en aanlevering van de jaargang. U dient per overschrijving de factuur vooraf te betalen, u bent dan ook verzekerd van uw bestelling die volgens leveringsdatum volgt. Voor bepaalde exclusieve wijnen is deze optie bijzonder interessant.
 
     
    Eigendomsrecht  
 
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur ervan ( wet van 12 mei 1980).
 
     
    Geschillen  
 
Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, waarvan de interne bevoegdheid wordt bepaald volgens onze hoofdzetel, in het bijzonder deze van het gerechtelijke gebied Gent, afdeling Dendermonde, het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en het Vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas.
 
     

 
© 2006 - 2023 Viva Vino CV - Verzusteringslaan 20, B-9100 Sint-Niklaas - België | Tel.: 0032475441969 - 0032496660923 | E-mail: info@vivavino.be